Mineral Import of Thailand (fiscal Year) 2015 - 2016 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติแร่นำเข้าของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2558-2559 
ปีงบประมาณ 2559 แร่นำเข้าของประเทศไทยมีมูลค่า 55,346.8 ล้านบาท หดตัวจากปีก่อนหน้าในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 13.98 ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 64,339.4 ล้านบาท แร่ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ถ่านหินบิทูมินัสมีมูลค่าการนำเข้าสูงสุดถึง 23,362.9 ล้านบาท รองลงมาเป็นถ่านหินประเภทอื่นๆ ไททาเนียม ดีบุก และไนโอเบียม-วาเนเดียม ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 15,711.2, 2,309.1, 1,808.1 และ 1,687.7 ล้านบาท ตามลำดับ
การนำเข้าแร่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเที่ยบกับปีที่ผ่านมา อาจเนื่องจากการเล็งเห็นการเพ่ิมมูลค่าและประโยชน์ของการผลิตแร่เพื่อใช้บริโภคภายในประเทศเพ่ิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้แนวโน้มการนำเข้าในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง