Mineral Import of Thailand 2015-2016 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติการนำเข้าแร่ของประเทศไทย ปี 2558-2559 
การนำเข้าแร่ในปี 2559 มีมูลค่าการนำเข้า 57,874.3 ล้านบาท หดตัวลงในอัตราร้อยละ 6.62 เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 61,977.6 ล้านบาท สืบเนื่องมาจาการที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา การส่งออกฟื้นตัวสอดคล้องกับการผลิตแร่ในประเทศที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้การนำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศลดลง
โดยกลุ่มแร่นำเข้าที่สำคัญยังคงเป็นกลุ่มแร่เชื้อเพลิง ได้แก่ ถ่านหินบิทูมินัส มีมูลค่าการนำเข้า 23,061.7 ล้านบาท ถ่านหินชนิดอื่นๆ 17,816.0 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ แร่ดีบุกซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มแร่โลหะมีมูลค่าการนำเข้า 2,738.3 ล้านบาท แร่ไนโอเบียมและวาเนเดียม ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มแร่หายาก 1,657.7 ล้านบาท รวมทั้งแร่ทัลค์และดินขาว โดยส่วนใหญ่แร่เหล่านี้มีการนำเข้าเนื่องจากมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากแร่ในประเทศ ซึ่งมูลค่าการนำเข้า 1,646.5 และ 972.2 ล้านบาท ตามลำดับ