Mineral Import of Thailand 2016-2017 (Jan-Mar) 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 Mineral Import of Thailand 2016-2017 (Jan-Mar) 
สถิติการนำเข้าแร่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 มีมูลค่าการนำเข้า 16,277.4 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 18.51 เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน
โดยกลุ่มแร่ที่ส่งผลให้มูลค่าการนำเข้าขยับตัวขึ้นสูงยังคงเป็นกลุ่มแร่เชื้อเพลิง มีมูลค่าการนำเข้าถึง 12,652.2 ล้านบาท และแร่เชื้อเพลิงที่มีการนำเข้าอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ถ่านหินบิทูมินัส มีมูลค่าการนำเข้า 7,105.7 ล้านบาท ถ่านหินชนิดอื่นๆ 5,384.9 ล้านบาท และลิกไนต์ 57.3 ล้านบาท รองลงมาเป็นแร่กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน มีมูลค่ารวม 1,055.7 ล้านบาท แร่สำคัญที่มีการนำเข้าสูงในกลุ่มนี้ ได้แก่ แร่ดีบุก มีมูลค่าการนำเข้า 961.5 ล้านบาท แร่ไนโอเบียมและวาเนเดียม ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มแร่หายากมีมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 275.8 ล้านบาท