Mineral Export of Thailand 2016-2017 (Jan-Mar) 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 Mineral Export of Thailand 2016-2017 (Jan-Mar) 
สถิติการส่งออกแร่ในไตรมาสแรกของปี 2560 มีมูลค่าการส่งออก 3,112.6 ล้านบาท หดตัวถึงร้อยละ 28.91 จากปีก่อนในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 4,378.7 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากการยุติการทำเหมืองทองคำของอัครา ไม่นิ่งและทุ่งคำ จนกว่าจะได้รับอนุญาต จึงไม่มีผลผลิตสินแร่ดังกล่าว

เมื่อพิจารณาแร่ที่มีมูลค่าการส่งออกในลำดับต้นๆ ได้แก่ กลุ่มแร่ดีบุก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกถึง 1,519.2 ล้านบาท โดยโลหะดีบุกเป็นหลักในการส่งออกมีมูลค่ามากถึง 1,492.6 ล้านบาท ความต้องการดีบุกในตลาดต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ในขณะที่การนำเข้าแร่ดีบุกเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมภายในประเทศก็สูงตามไปด้วยเช่นกัน

รองลงมาได้แก่ ยิปซัม มีมูลค่ากรส่งออก 761.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นแร่ยิปซัมก้อนในปริมาณ 1,521,770 เมตริกดัน มูลค่า 759.8 ล้านบาท
มีสัดส่วนลดลงจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 10.64 ปริมาณการส่งออกเมื่อปี 2559 จำนวน 1,702,945 เมตริกตัน มูลค่า 1,154.0 ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาดของไทยลดลงเนื่องมาจากการที่ผู้ค้าหันไปสนใจซื้อในตลาดต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้นในช่วงนี้ อาจเพราะสามารถต่อรองราคาให้ลดลงต่ำกว่าได้ จึงส่งผลให้ตลาดยิปซัมในช่วงนี้ของไทยซบเซาลงไปบ้าง

นอกจากนี้ได้แก่ แอนไฮไดรต์ โดโลไมต์ และเฟลด์สปาร์ มีมูล่าการส่งออก 259.9, 124.0 และ 105.9 ล้านบาท ตามลำดับ