Mineral Import of Thailand 2016 - 2017 (Jan. - Jun.) 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 Mineral Import of Thailand 2016-2017 (Jan.- Jun.) 
การนำเข้าแร่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 มีมูลค่าการนำเข้า 34,306.1 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิ่มขึ้นร้อยละ 15.71 เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 26,648.8 ล้านบาท

กลุ่มแร่ที่มีมูลค่าการนำเข้าขยับตัวขึ้นสูงโดยตลอดยังคงเป็นกลุ่มแร่เชื้อเพลิง มีมูลค่าการนำเข้าถึง 26,378.2 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 76.89 จากมูลค่าการนำเข้าแร่ทั้งหมด และแร่เชื้อเพลิงที่มีการนำเข้าอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ถ่านหินบิทูมินัส ถ่านหินชนิดอื่นๆ โค๊ก ลิกไนต์และพีท มีมูลค่าการนำเข้า 14,223.1, 11,622.7, 192.6, 109.5 และ 72.0 ล้านบาท ตามลำดับ

รองลงมาเป็นแร่กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน มีมูลค่ารวม 2,308.1 ล้านบาท แร่ที่มีการนำเข้าสูงสุดในกลุ่มนี้ ได้แก่ แร่ดีบุก มีมูลค่าการนำเข้า 2,130.7 ล้านบาท เพื่อใช้ตอบสนองความต้องการภายในประเทศ โดยโลหะดีบุกส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก รองลงมาจะเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมพิวเตอร์ที่ใช้ผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ประดับตกแต่ง และอุตสาหกรรมโลหะบัดกรี

สำหรับแร่ไนโอเบียมและวาเนเดียมซึ่งใช้ในการทำโลหะผสม จัดอยู่ในกลุ่มแร่หายากและมีการนำเข้าอยู่ในอันดับต้นๆ เช่นกัน มีมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 633.6 ล้านบาท