Mineral Export of Thailand 2016 - 2017 (Fiscal Year-Third Quarter) 
 กลุ่มสถิติ 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 Mineral Export of Thailand 2016 - 2017 (Fiscal Year-Third Quarter) 
สถิติการส่งออกแร่ในรอบสามไตรมมาสแรกของปีงบประมาณ 2560 มีมูลค่าการส่งออก 12,462.0 ล้านบาท หดตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.23 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 13,013.1 ล้านบาท
โดยโลหะดีบุกมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 4,053.4 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ ยิมซัม ซึ่งเป็นยิปซัมก้อนมีมูลค่า 2,769.2 ล้านบาท โลหะทองคำ มูลค่าการส่งออก 2,525.1 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาร้อยละ 19.72 และ 19.65 ตามลำดับ
สำหรับแอนไฮไดรต์ และเฟลด์สปาร์ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 661.7, และ 493.6 ล้านบาท เนื่องจากในปัจจุบันมีการส่งเสริมการผลิตแร่เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมภายประเทศเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้มีการส่งออกแร่ลดลง ประกอบกับการยุติการทำเหมืองทองคำ และการแข่งขันในแง่ของราคาในตลาดยิปซัมระหว่างประเทศคู่ค้าด้วยกัน