Mineral Import of Thailand 2016 - 2017 (Jan. - Sep.) 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติการนำเข้าแร่ของประเทศไทย ปี 2559-2560 (มกราคม-กันยายน) 
การนำเข้าแร่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 มีมูลค่าการนำเข้า 51,063.7 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิ่มขึ้นร้อยละ 20.96 เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 42,216.9 ล้านบาท

กลุ่มแร่เชื้อเพลิงเป็นกลุ่มแร่ที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสูดต่อเนื่องมาโดยตลอดซึ่งเป็นกลุ่มทรัพยากรแร่ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและภาคเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้าสูงถึง 38,843.9 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 76.07 จากมูลค่าการนำเข้าแร่ทั้งหมด ถ่านหินบิทูมินัสและถ่านหินชนิดอื่นๆ มีมูลค่าการนำเข้าอยู่ในอันดับสูงสุดซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 20,530.8, 17,436.7 ล้านบาท ตามลำดับ

รองลงมาเป็นแร่กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน มีมูลค่ารวม 3,447.0 ล้านบาท แร่ที่มีการนำเข้าสูงสุดในกลุ่มนี้ ได้แก่ แร่ดีบุก มีมูลค่าการนำเข้า 3,216.0 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 72.25 ในขณะที่การส่งออกลดน้อยลง เพื่อใช้ตอบสนองความต้องการภายในประเทศที่ขยายตัว ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก อุตสาหกรรมพิวเตอร์ที่ใช้ผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ประดับตกแต่ง และอุตสาหกรรมโลหะบัดกรี เป็นต้น

สำหรับแร่ทัลค์ มีมูลค่าการนำเข้า 1,233.5 ล้านบาท ป่นเป็นผงเพื่อใช้ทำสี เครื่องปั้นดินเผา ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นต้น
และแร่ไนโอเบียมและวาเนเดียมซึ่งใช้ในการทำโลหะผสม จัดอยู่ในกลุ่มแร่หายากและมีการนำเข้าอยู่ในอันดับต้นๆ เช่นกัน มีมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 947.8 ล้านบาท