Mineral Export of Thailand 2016 - 2017 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติการส่งออกแร่ของประเทศไทย ปี 2559-2560 
การส่งออกแร่ในปี 2560 มีมูลค่าการส่งออก 12,860.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนในช่วงระยะเวลาเดียวกันถึงร้อยละ 36.15 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 20,140.0 ล้านบาท การที่มูลค่าการส่งออกลดลงเช่นนี้เนื่องจากเหมืองแร่ทองคำยังคงถูกระงับทำเหมือง ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกแร่หดตัว ซึ่งแร่ทองคำเป็นแร่ที่มีมูลค่าการส่งออกค่อนข้างสูงหดหายไป

แร่ที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดยังคงเป็นกลุ่มแร่โลหะพื้นฐานซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 5,663.0 ล้านบาท โดยโลหะดีบุกมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 5,345.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.14 ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มากที่สุดคิดเป็นมูลค่า 2,368.6 และ 1,059.0 ล้านบาท ตามลำดับ

ยิปซั่ม เป็นแร่ส่งออกที่มีมูลค่ารองลงมา ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 3,674.8 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 15.24 เนื่องจากยังคงมีการแข่งขันในด้านของราคาตลาดระหว่างประเทศซึ่งเป็นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการส่งออกแร่ยิปซัมประเภทก้อนเป็นหลักซึ่งมีปริมาณ 5.73 ล้านเมตริกดัน มูลค่า 3,663.7 ล้านบาท ซ่ึ่งไทยส่งออกสูงสุดไปยังประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซียและญี่ปุ่น ซึ่งมีมูลค่า 869.6, 764.8, 662.7 และ 532.3 ล้านบาท ตามลำดับ

ส่วนแร่แอนไฮไดรต์มีมูลค่าการส่งออก 896.2 ล้านบาท ตลาดส่งออกของไทยมีแนวโน้มเช่นเดียวกับตลาดส่งออกแร่ยิปซัม โดยส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นสูงสุดซึ่งเป็นมูลค่า 341.2 ล้านบาท รองลงมาเกาหลีใต้และเวียดนาม มีมูลค่า 224.4 และ 128.2 ล้านบาท ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาทั้งมูลค่าการส่งออกดีบุก ยิปซัมและแอนไฮไดรต์รวมกันมีสัดส่วนการส่งออกมากถึงร้อยละ 78.2 ของมูลค่าการส่งออกแร่ทั้งหมด

นอกจากนี้ได้แก่ เฟลด์สปาร์ มีมูล่าการส่งออก 610.2 ล้านบาท โดยส่งออกในรูปของโซเดียมเฟลด์สปาร์บดมีมูลค่าถึง 579.5 ล่านบาท
ซึ่งไปยังประเทศบังคลาเทศเป็นหลักมีมูลค่า 299.2 ล้านบาท สำหรับโดโลไมต์ มีมุลค่าการส่งออก 487.4 ล้านบาท ส่งออกในลักษณะโดโลไมต์ก้อนไปยังประเทศอินเดียและญี่ปุ่นถึง 224.6 และ 174.2 ล้านบาท ตามลำดับ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยปี 2561 มีแนวโน้มสดใส GDP อาจโตถึง 3.8% การส่งออกและลงทุนภาครัฐยังเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ จึงคาดการณ์แนวโน้มการส่งออกแร่น่าจะไปในทิศทางการปรับดัวเช่นเดียวกันด้วย ซึ่งประมาณการแนวโน้มการส่งออกในปี 2561 อยู่ที่ 13,500 ล้านบาทตามทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

...................................................................................................................................................................................... จัดทำโดย : ยุพิน พินิจศักดิ์