Mineral Export of Thailand 2017 - 2018 (First half year) 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติการส่งออกแร่ของประเทศไทย ปี 2560 – 2561 (ครึ่งปีแรก) ข้อมูลเบื้องต้น 
การส่งออกแร่ในปี 2561 ในช่วงครึ่งปีแรกมีมูลค่าการส่งออก 6,542.7 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนในช่วงระยะเวลาเดียวกันเพียงร้อยละ 1.73 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 6,431.4 ล้านบาท

กลุ่มแร่โลหะพื้นฐานเป็นกลุ่มแร่ที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดคิดเป็นมูลค่า 2,919.7 ล้านบาท โลหะดีบุกมีมูลค่าการส่งออกสูงสุดถึง 2,674.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นการนำแร่ดีบุกมาถลุงเพื่อการส่งออก โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าในช่วงเวลาเดียวกันจาก 3,890 เมตริกตัน เป็น 3,782 เมตริกตัน รองลงมาได้แก่โลหะสังกะสีมีมูลค่าการส่งออก 133.7 ล้านบาท โอยมีปริมาณการส่งออกจาก 419 เมตริกตันเป็น 1,285 เมตริกัน

กลุ่มแร่ที่มีมูลค่าการส่งออกแร่รองลงมาได้แก่กลุ่มแร่อุตสาหกรรมซีเมนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,238.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.07 แร่ยิปซัมส่งออกมีมูลค่าสูงสุด 1,800.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นแร่ยิปซัมก้อนถึง 1,783.9 ล้านบาท โดยปริมาณการส่งออกเมื่อปี 2560 จำนวน 2.92 ล้านเมตริกตัน เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันจากปีก่อนเพียงเล็กน้อยซึ่งมีปริมาณการส่งออก 2.97 ล้านเมตริกตัน เนื่องจากราคาการส่งออกตลาดคู่ค้าต่างประเทศยังคงต่ำกว่าไทย จึงส่งผลให้ตลาดยิปซัมหันไปสนใจซื้อแร่จากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนแร่แอนไฮไดรต์มีมูลค่าการส่งออก 438.4 ล้านบาท หดตัวเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 2.84

นอกจากนี้ยังมีการส่งออกแร่เฟลด์สปาร์ มีมูลค่าการส่งออก 356.4 ล้านบาท โดยส่งออกในรูปของโซเดียมเฟลด์สปาร์บด ขยายตัวร้อยละ 35.41 และแร่โดโลไมต์มีมูลค่าการส่งออก 246.7 ล้านบาท โดยส่งออกในรูปของโดโลไมต์ก้อนเป็นหลักซึ่งมีมูลค่าถึง 133.7 ล้านบาท

...................................................................................................................................................................................... จัดทำโดย : ยุพิน พินิจศักดิ์