Mineral Import of Thailand 2017 - 2018 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท. 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติการนำเข้าแร่ของประเทศไทย ปี 2560 - 2561 
การนำเข้าแร่ในปี 2561 มีมูลค่าการนำเข้า 72,819.8 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.15 เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 66,110 ล้านบาท
สำหรับแร่ที่มีมูลค่าการนำเข้าสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ ถ่านหินชนิดอื่น ๆ, ถ่านหินบิทูมินัส, แร่ดีบุก, แร่ไนโอเบียมและวาเนเดียม และแร่โมลิบเดไนต์ โดยมีมูลค่าการนำเข้า 31,069.9 ล้านบาท 21,389.1 ล้านบาท 4,494.3 ล้านบาท 2,086.3 ล้านบาท และ 1,810.4 ล้านบาท ตามลำดับ