Mineral Export of Thailand 2018 - 2019 (First Quarter) 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
การส่งออกแร่ในปี 2562 ในช่วงไตรมาสแรกมีมูลค่าการส่งออก 3,488.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในช่วงระยะเวลาเดียวกันร้อยละ 11.49 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 3,129.1 ล้านบาท

แร่ที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดยังคงเป็นกลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน (Base Metals) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 1,756.3 ล้านบาท ซึ่งโลหะดีบุก (Tin Metal) มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 1,678.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.66 โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าในช่วงเวลาเดียวกันจาก 1,890 เมตริกตัน เป็น 2,480 เมตริกตัน

รองลงมาได้แก่กลุ่มแร่อุตสาหกรรมซีเมนต์ (Cement Industrial Minerals) มีมูลค่าการส่งออก 1,044.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.63 แร่ยิปซัม (Gypsum) ส่งออกมีมูลค่าสูงสุด 844.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นแร่ยิปซัมก้อน (Gypsum (Unground)) ถึง 819.7 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าการส่งออกลดลงจากเดิม 47.09 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวกันจากปี 2561 และปี 2560 ส่วนแร่แอนไฮไดรต์ (Anhydrite) มีมูลค่าการส่งออก 200.0 ล้านบาท ลดลงจากเดิมเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 10.63

นอกจากนี้ยังมีการส่งออกแร่เฟลด์สปาร์ โดยส่งออกในรูปของโซเดียมเฟลด์สปาร์บด (Feldspar sodium (ground)) มีมูลค่าการส่งออก 195.5 ล้านบาท ลดลงจากเดิมน้อยที่ร้อยละ 1.96 และแร่โดโลไมต์ (Dolomite) มีมูลค่าการส่งออก 93.3 ล้านบาท โดยส่งออกในรูปของโดโลไมต์ก้อน (Dolomite (Unground)) มีมูลค่า 92.5 ล้านบาท