Mineral Export of Thailand (Fiscal Year) 2018 - 2019 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท. 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติการส่งออกแร่ของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561-2562 
สถิติการส่งออกแร่ปีงบประมาณ 2561 มีมูลค่าการส่งออก 13,679.0 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 13,081.4 ล้านบาท มีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.57