Mineral Consumption of Thailand 2019 – 2020 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท. 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติการใช้แร่ภายในประเทศไทย เปรียบเทียบ ปี 2019 กับ ปี 2020 
การใช้แร่ภายในประเทศไทยปี 2563 มีมูลค่า 68,068.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.54 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าการใช้แร่ 71,306.7 ล้านบาท สำหรับแร่ที่มีการใช้มากที่สุด คือ หินปูน โดยมีมูลค่าสูงถึง 36,168.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นหินปูนประเภทอุตสาหกรรมก่อสร้างในปริมาณ 18,764.2 ล้านบาท และอุตสาหกรรมซีเมนต์ในปริมาณ 15,235.6 ล้านบาท 
ลิกไนต์ เป็นการใช้แร่ที่มีมูลค่ารองลงมา โดยมีมูลค่าการใช้แร่ 12,868.6 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.07 ส่วนการใช้แร่อื่น ๆ ได้แก่ หินบะซอลต์ เกลือหิน และแกรนิต มีมูลค่าการใช้แร่ 2,878.1 ล้านบาท 2,858 ล้านบาท และ 2,454.3 ล้านบาท ตามลำดับ