Thai English

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่
การดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่
         สู่โครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่
         สู่โครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่