ประกาศ กพร. หนังสือมอบอำนาจ บัญชีแนบท้ายประกาศ กพร. ข้อมูลทางประวิติศาสตร์ สืบค้นข้อมูลหนังสือมอบอำนาจ Login
บัญชีรายชื่อผู้รับมอบอำนาจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510
เลขที่หนังสือ :    
ชื่อผู้มอบอำนาจ :     ตัวแทนของ :
ชื่อรับผู้มอบอำนาจ :
วันที่มอบอำนาจระหว่าง :   ถึง :
ข้อมูลโดย : สำนักงานกฎหมายและระเบียบ โทร.0-2202-xxxx

อุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น ควรรู้
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ Webmaster
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
http://www.dpim.go.th/services1/