ประกาศ กพร. หนังสือมอบอำนาจ บัญชีแนบท้ายประกาศ กพร. ข้อมูลทางประวิติศาสตร์ สืบค้นข้อมูลหนังสือมอบอำนาจ Login


ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง การดำเนินการกับหนังสือมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510


        ด้วยหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลเป็นตัวแทนในการติดต่อราชการกับหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแร่ตามพระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ พ.ศ. 2461 ซึ่งยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนมากและไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์อ้างอิงการเป็นตัวแทนติดต่อกับทางราชการแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนิน การเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และเกิดความสะดวกต่อการสืบค้น ตรวจสอบ และอ้างอิง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศเพื่อการจัดระบบการดำเนินการกับหนังสือมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ดังนี้

        1. ยกเลิกหนังสือมอบอำนาจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 ถึงปี พ.ศ. 2524 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อหนังสือมอบอำนาจท้ายประกาศนี้
        2. ผู้มอบอำนาจที่มีความประสงค์จะขอหนังสือมอบอำนาจของตนเอง เพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ยกเว้นหนังสือมอบอำนาจที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาเห็นสมควรเก็บรักษาเพื่อเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์การให้สิทธิทำเหมือง ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือและขอรับเอกสารได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2550 ซึ่งหากพ้นกำหนดดังกล่าว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ต่อไป
        3. ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ ผู้ประกอบธุรกิจแร่ และเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถสืบค้น ตรวจสอบ หรืออ้างอิง ข้อมูลหนังสือมอบอำนาจซึ่งได้จดทะเบียน ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ชื่อ http://www.dpim.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550
(ลงนาม) อนุสรณ์ เนื่องผลมาก
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


อุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น ควรรู้
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ Webmaster
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
http://www.dpim.go.th/services1/