ประกาศ กพร. หนังสือมอบอำนาจ บัญชีแนบท้ายประกาศ กพร. ข้อมูลทางประวิติศาสตร์ สืบค้นข้อมูลหนังสือมอบอำนาจ Login
สารบัญ

บัญชีรายชื่อหนังสือมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
แนบท้ายประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2550

 

2463

2470

2480

2490

2500

2510

2520

2464

2471

2481

2491

2501

2511

2521

2465

2472

2482

2492

2502

2512

2522

2466

2473

2483

2493

2503

2513

2523

2467

2474

2484

2494

2504

2514

2524

2468

2475

2485

2495

2505

2515

 

2469

2476

2486

2496

2506

2516

 

 

2477

2487

2497

2507

2517

 

 

2478

2488

2498

2508

2518

 

 

2479

2489

2499

2509

2519

 

 


อุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น ควรรู้
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ Webmaster
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
http://www.dpim.go.th/services1/