DPIM Operation Center   
ศูนย์ปฏิบัติการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home Login
ข้อมูลสถิติผลผลิต การใช้ การนำเข้าและการส่งออกแร่
รายการเลือก
ข้อมูลสถิติแร่    หน้านี้ ซึ่งรวมรายการข้อมูลสถิติของประเทศ 
การผลิตแร่    ข้อมูลสถิติการผลิตแร่ของประเทศ 
การใช้แร่    ข้อมูลสถิติการใช้แร่ในประเทศ 
การนำเข้าแร่    ข้อมูลสถิติการนำเข้าแร่เข้ามาในประเทศ 
การส่งออกแร่    ข้อมูลสถิติการส่งออกแร่ไปต่างประเทศ 
รายงานแผนภูมิ    การแสดงแผนภูมิ 5 ปีของผลผลิต การใช้ การนำเข้าและการส่งออกแร่ 
ข้อมูลอื่นๆ    บทความและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถิติแร่ 
ข้อมูลโดย : กลุ่มวิเคราะห์สถิติข้อมูลแร่และอุตสาหกรรม ศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โทร.0-2202-3666-8

ดูแลโดย : Webmaster