DPIM Operation Center   
ศูนย์ปฏิบัติการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home Login

ข้อมูลสถิติแร่  การผลิตแร่  การใช้แร่  การนำเข้าแร่  การส่งออกแร่  รายงานแผนภูมิ  ข้อมูลอื่นๆ 

การแสดงแผนภูมิ 5 ปีของผลผลิต การใช้ การนำเข้าและการส่งออกแร่..ถึงปี :
การผลิตแร่ปริมาณมูลค่า
การใช้แร่ในประเทศปริมาณมูลค่า
การนำเข้าปริมาณมูลค่า
การส่งออกปริมาณมูลค่า
 
ข้อมูลโดย : กลุ่มวิเคราะห์สถิติข้อมูลแร่และอุตสาหกรรม ศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โทร.0-2202-3666-8

ดูแลโดย : Webmaster