Thai English

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552
การวิเคราะห์ตัวอย่างแร่ โลหะ และธรณีวัตถุ
การอนุญาต : ประกอบโลหกรรม
การอนุญาต : การพิจารณาประกอบการอนุญาตแต่งแร่
การกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย : เหมืองแร่
การกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย : โรงงานประกอบโลหกรรม
การกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย : โรงแต่งแร่
การให้บริการข้อมูล แนะนำ และให้คำปรึกษาทางวิชาการ
การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ประกอบการ
การรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหา
การตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการการเงินและพัสดุ : การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
การบริหารจัดการการเงิน : การจ้างที่ปรึกษา
การพัฒนากฎหมายและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย : การดำเนินการเกี่ยวกับของกลาง กรณีไม่ปรากฎตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่