Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
สัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน"
.........นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน" เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการยกระดับศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มที่วัดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ รวมทั้งสร้างบุคลากรหลักด้านโลจิสติกส์สำหรับเป็นต้นแบบของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กพร. ร่วมพิธีลงนามสัญญาซื้อขายแร่ยิปซัมสังเคราะห์
............นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายยิปซัมสังเคราะห์ เพื่อนำวัตถุพลอยได้จากการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ฯ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ไปใช้ในระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมหพันธ์ทดแทนการใช้แร่ยิปซัมจากธรรมชาติ เพื่อสงวนไว้ใช้ในระยะยาว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ประชุมหารือยุทธศาสตร์ กพร.
............นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 5 ปี ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กพร. ส่งเสริมการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
.............กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ว่าด้วยการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หมวดที่ 3) โดยจัดการประชุมคณะทำงานตรวจสอบกำกับดูแลแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ณ จังหวัดระยอง
ประชุมรายงานผลการศึกษาโครงการ "ศึกษาศักยภาพการแข่งขัน ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย"
.........นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการประชุมรายงานผลการศึกษาโครงการ "ศึกษาศักยภาพการแข่งขัน ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย" เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การประชุมประจำปีกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 54
.............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ (International Lead and Zinc Study Group: ILZSG) สมัยที่ 54 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2552 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่