Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
มอบรางวัลสถานประกอบการชั้นดี ปี 2549
. . . . . . .กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดพิธีมอบรางวัล "สถานประกอบการชั้นดี ประจำปี 2549" เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการชั้นดี จำนวน 26 ราย โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาบุคลากรด้านการแต่งแร่และโรงแต่งแร่เพื่อเพิ่มมูลค่าแร่" เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2549 ณ โรงแรม เอส. ที. ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กพร. เปิด “ห้องนิทรรศการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่”
นายรัชดา สิงคาลวณิช รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549 ณ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พิธีเปิด ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพร.
. . . . . . .นายรัชดา สิงคาลวณิช รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร" ของกรมอุตสาหกรรพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549 ณ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
. . . . . โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพร. แห่งนี้ เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ กพร. แก่ประชาชนทั่วไป โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลาราชการ
ครบรอบ 4 ปี แห่งการสถาปนา กพร.
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดพิธีบวงสรวงองค์พระนารายณ์ และพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาศครบรอบ 4 ปี แห่งการสถาปนา กพร. ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
อบรมโปรแกรมคำนวณปริมาณดินจากการรังวัดเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน จัดฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณปริมาณดินจากการรังวัดเหมืองแร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำงานให้แก่สถานประกอบการเหมืองแร่ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสถานประกอบการชั้นดี สาขาเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ณ ห้องการเรียนรู้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่