Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
มอบประกาศนียบัตรโครงการต้นกล้าอาชีพด้านโลจิสติกส์ รุ่นที่ 4
นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานปิดการฝึกอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (ต้นกล้าอาชีพ) หลักสูตร "เทคนิคหรือเครื่องมือในการตัดสินใจสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการผลิตการจัดการพัสดุคงคลังและการจัดการคลังสินค้า" รุ่นที่ 4 จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สรข.4 ภูเก็ต ให้ความรู้ด้านแร่และหิน
..........สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 (สรข.4) ภูเก็ต เปิดสำนักงานฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อทัศนศึกษาและเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแร่และหิน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552
สัมมนา "แร่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม"
...........นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง "แร่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม" ซึ่งจัดโดยสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
............กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักบริหารกลาง จัดกิจกรรม "สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตอน คุณธรรม ความพอเพียง และความโปรงใส" เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ กพร. ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 4 ภูเก็ต (สรข.4) จัดกิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 และพัฒนาพื้นที่สำนักงาน บริเวณลานไดโนเสาร์ ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ของ กพร. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552
ระดมความคิดเห็นปรับปรุง กฎระเบียบ
.............นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงกฎ ระเบียบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)" โดยการสัมมนาฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้อยู่ในบังคับ ต่อร่างกฎ ระเบียบของ กพร. เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่