Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
ดูงานโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม จัดคณะผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายของกรมฯ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของบริษัท ซิเมนต์ไทยโลจิสติกส์ จำกัด เพื่อเสริมสร้างกระบวนทัศน์ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานระบบ โลจิสติกส์อุตสาหกรรมให้กับข้าราชการของกรมฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 ณ บริษัท ซิเมนต์ไทยโลจิสติกส์ จำกัด กรุงเทพฯ
บรรยายพิเศษ ณ Impact เมืองทองธานี
รองอธิบดี มณฑป วัลยะเพ็ชร์ เป็นผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สนันสนุนให้เอกชนลงทุนทำเหมืองแร่ในต่างประเทศ” ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2549 เวลา 09.45 – 10.30 น. ณ ห้อง Phoenix Room 3-4, Hall 7 Impact เมืองทองธานี
ปรึกษาหารือกำหนดคำนิยามซีเมนต์เคลย์และพลาสติกเคลย์
.............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 และคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 เพื่อร่วมกำหนดคำนิยามของซีเมนต์เคลย์และพลาสติกเคลย์ ซึ่งจะประกาศในกฎกระทรวง ฉบับที่ . . . (พ.ศ. . . . .) เป็นดินอุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
รับมอบอุปกรณ์สำนักงาน
.............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับมอบอุปกรณ์สำนักงานจาก นายวันชัย โตสมบุญ รองประธานบริหารกิจการสระบุรี ผู้แทนจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้มอบอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อให้ทางราชการได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกรมฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เสนอผลการศึกษาข้อมูลการลงทุนเหมืองแร่ในต่างประเทศ
.............นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเสนอผลการศึกษา “โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในต่างประเทศ” จัดโดยสำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับบริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในต่างประเทศ จำนวน 10 ประเทศได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐมาดากัสการ์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย สหภาพพม่า และราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ
การประเมินมาตรฐานและยกระดับสถานประกอบการ
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็น "การประเมินมาตรฐานและยกระดับสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน" จัดโดยสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตรวจประเมินมาตรฐาน และแนวทางการพัฒนายกระดับมาตรฐานสถานประกอบการที่ผ่านมา พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หินเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการประกอบการ และใช้เป็นกรณีศึกษา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่