Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
.. .. .. .. นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ตามพันธกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลยุทธ์การบริหารงานตามกฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับแร่ ให้กับข้าราชการ กพร. อุตสาหกรรมจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในเขตพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กพร. ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องประชุมใหญ่ กพร.
กพร. จัดระดมความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการแร่ยิปซัม

.. .. .. .. นายดำริ สุโขธนัง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกำกับตรวจสอบกระบวนการผลิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแร่ยิปซัม จัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ
อบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดฯ

นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่" ประจำปีงบประมาณ 2550 สำหรับผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิดในเขตภาคใต้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
โครงการศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดในกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐาน

นายสุรพงษ์ เชียงทอง ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา สำหรับเจ้าหน้าที่ของ กพร. เรื่อง การนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาแนวทางการนำเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology : CT) มาใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐาน สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ กพร. ใน CT รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองนโยบาย อก. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 ณ ห้องประชุมกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
กพร.
พัฒนาส่งเสริมชุมชนอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่ความเป็นเมืองนิเวศน์

.. .. .. .. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาโครงการ “พัฒนาส่งเสริมชุมชนอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่ความเป็นเมืองนิเวศน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการ และรูปแบบเครือข่ายเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชน จำนวน 100 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2550 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ทองคำและแร่เหล็ก

นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ทองคำและแร่เหล็ก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุม กพร.
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่