Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
ขอแสดงความยินดี
.. .. .. .. ..ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอแสดงความยินดี กับ นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “นักศึกษาเก่าเศรษฐศาสตร์ มช. ดีเด่น ประจำปี 2549” จากสมาคมนักศึกษาเก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กพร. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
. . . . . . .นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานนำข้าราชการและลูกจ้างของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2549 ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นในเวลาเดียวกับพิธีที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549
กพร. จัดอบรมการจัดการองค์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ
. . . . . . .นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการองค์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
กพร. จัดอบรมและดูงานด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
. . . . นายมณฑป วัลยะเพ็ชร รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของบริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด และบริษํท คลังน้ำมัน ปตท. จำกัด
ระดมความคิดเห็น ระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
. . . . . . . นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดประชุมระดมความเห็นการจัดทำระบบตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส์ (e-market place : www.industry4u.com) เพื่อระดมความเห็นจากผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ
อบรมสร้างมาตรฐานและยกระดับสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน
. . . . . . . กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 และสถานบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมาตรฐานและยกระดับสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน ด้านการจัดทำแผนงานและจัดการความปลอดภัย เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย กำหนดมาตรการและการจัดการ เพื่อให้สถานประกอบการมีการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัยและพนักงานมีอาชีวอนามัยที่ดี เมื่อวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2549 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่