Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
งานเกษียณอายุราชการ กพร. ประจำปี 2552
.........กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดงานเกษียณอายุราชการของ กพร. ประจำปี 2552 เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องเชิดชูคุณความดี และผลงานของผู้เกษียณอายุราชการที่ได้สร้างไว้ให้แก่ กพร. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของ กพร.
...........กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟของ กพร. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การฝึกอบรม "การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่"
......กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่" สำหรับข้าราชการ กพร. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ประชุมรายงานผลการศึกษาโครงการ "สำรวจความต้องการ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"
.........นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมรายงานผลการศึกษาโครงการ "สำรวจความต้องการ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
.........นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ในกิจกรรม "9 ในดวงใจ" โดยมีบุคลากรของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พิธีเปิดการสัมมนาและมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่น
นายสุรพงษ์ เชียงทอง
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา "การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการจัดการความขัดแย้งเพื่อดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม" ให้แก่เจ้าหน้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่