Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
การส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนเหมืองแร่ในเวียดนามและพม่า
.............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวเปิดการสัมมนา "การส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสหภาพพม่า" เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมกับสถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร.
กพร. อบรมเทคนิคการจัดเก็บเอกสาร
.......กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการจัดเก็บเอกสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ของ กพร. สามารถจำแนกประเภทเอกสาร และใช้เครื่องมือและเทคนิคที่จะช่วยจัดการให้งานเอกสารเป็นระบบระเบียบ สามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร.
กพร. รายงานผลการศึกษาแหล่งแร่และการทำเหมืองแร่เหล็ก
.............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่อง รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาแหล่งแร่และการทำเหมืองแร่เหล็กและแร่อื่น เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำของประเทศไทย ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 (อุดรธานี) ร่วมกับสถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการดังกล่าว และระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเป็นสรุปผลการศึกษาและเสนอร่าง แนวทางหลักในการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่เหล็กต่อไป เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร.
การกำหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม
.........นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการประชุม "แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550" เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กพร. รายงานผลการศึกษาแหล่งแร่และการทำเหมืองแร่ทองคำของประเทศไทย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 (อุดรธานี) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาแหล่งแร่และการทำเหมืองแร่ทองคำของประเทศไทย" เพื่อรายงานผลการศึกษาโครงการดังกล่าว และระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอหลักการการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ทองคำ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร.
การหมุนเวียนแร่และโลหะกลับมาใช้ใหม่
.............นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ (ขวา) รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การหมุนเวียนทรัพยากรแร่ และโลหะจากภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองนิเวศน์ (Eco-Town)” โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทโรงงานที่ 069 – 072 โรงงานการจัดการของเสียอุตสาหกรรมประเภทโรงงานที่ 101 105 และ 106 และโรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่