Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
อบรมต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 3
นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการโลจิสตกส์และโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าของภาคอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (ต้นกล้าอาชีพ) ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2552 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สรข.6 ต้อนรับพนักงานใหม่ เสริมกำลังการให้บริการ
........สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 (สรข.6) นครราชสีมา เสริมกำลังในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน รวมทั้งประชาชน โดยพนักงานราชการใหม่ เข้ารายงานตัวต่อ นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 (ผอ.สรข.6) โดยมี นายทนงศักดิ์ เที่ยงแท้ หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552
โครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งแร่ทังสเตนเขาศูนย์
......กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการนำเสนอโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งแร่ทังสเตนเขาศูนย์ พื้นที่อำเภอฉวาง และถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย บริษัท ไทย มินเนอรัล เวนเจอร์ส จำกัด ได้นำเสนอโครงการฯ ให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 2 โดยมีนายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมรับฟังการนำเสนอดังกล่าว
เตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์กลางโลจิสติกส์แฝดโลก
.............นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "ทิศทาง และการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดตั้งศูนย์กลางโลจิสติกส์แฝดโลก : ไทย-กวางโจว" จัดโดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐายและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันธุรกิจไทย-จีนภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเรดิสัน
ผตร.อก. ตรวจเยี่ยม สรข. 6
นายสมคิด แสงนิล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผตร.อก.) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 (สรข.6) นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552
สัมมนา "การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล"
..........กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดประชุมสัมมนาการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของ กพร. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" ในมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่