Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน" (ครั้งที่ 3) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน และนำเสนอแนวทางพัฒนาการประกอบการให้อยู่ในมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสังคมแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมเสวลักษณ์ธานี จังหวัดสถราษฎร์ธานี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน" (ครั้งที่ 2) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน และนำเสนอแนวทางพัฒนาการประกอบการให้อยู่ในมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสังคมแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแร่ และกฎหมายเกี่ยวกับพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 380 คน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 ณ ห้องประชุมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน" (ครั้งที่ 1) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน และนำเสนอแนวทางพัฒนาการประกอบการให้อยู่ในมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสังคมแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมฯ อย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการ่วมมือปฏิบัติงานกับกรมฯ เป็นอย่างดียิ่ง การจัดมอบรางวัลนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมี นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีโดยจัดขึ้นณ ห้องภาณุรังษี B, Cโรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2548
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2548 นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบบ้านพักที่ซ่อมแซมแล้วของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 ภูเก็ต และรับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรของนายศุภชาติ เดชขจรวุฒิ ข้าราชการดีเด่นของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จากนายชูชาติ บุนนาค ผู้จัดการทรัพยากรธรณีและเหมือง ตัวแทนบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ให้ความอนุเคราะห์ในการซ่อมแซมบ้านพักดังกล่าวป็นเงิน 350,000 บาท และสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวจำนวน 100,000 บาท ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่