Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดฯ ครั้งที่ 2

.. .. .. นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่" ประจำปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 -31 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ
กิจกรรมเปิดตัวโครงการการจัดากรความรู้

.. .. .. .. นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่งชี้ความรู้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุมใหญ่ ขั้น 1 ตึกกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

.. .. .. .. ..กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักบริหารกลาง จัดการบรรยายพิเศษ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่" โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ กพร. ให้ความสนใจเข้าฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ
กพร. จัดฝึกอบรมการปฏิบัติราชการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

.. .. .. .. ..กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักบริหารกลาง จัดการฝึกอบรมเรื่อง "การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเพื่อให้ข้าราชการของ กพร. สามารถปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 ตึกกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ
Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2550 นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Big Cleaning Day ณ โรงเรียนคุ้นเขาเขียว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพื่อลดปัญหาฝุ่นในพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน จัดโดยชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีผู้ประกอบการเหมืองหิน โรงโม่หิน โรงแต่งแร่ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักวิชาการแร่ จัดทำกรณีศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดทำแผนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โครงการสร้างมาตรฐานและยกระดับสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมเอส เอส บางแสนบีช จังหวัดชลบุรี
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่