Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 สำนักงาน ก.พ.ร. และบริษัทที่ปรึกษา (Tris) ได้มาติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 2 กรุงเทพฯ
การบรรยายพิเศษ ยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม
.. .. .. .. นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรมให้กับข้าราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 2 กรุงเทพฯ
กพร. ฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล

.. .. .. .. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ของ กพร. ประจำปี 2550" เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 75 เมื่อวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุม กพร. กรุงเทพฯ และที่จังหวัดกาญจนบุรี
.. .. .. .. นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2550 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2550 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ
.. .. .. นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้สัมภาษณ์นักข่าว จากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในการจัดทำสกรู๊ป "โครงการจัดการซากหลอดไฟฟลูอเรสเซนต์" เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง "อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน" ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าโดยการพัฒนาวัสดุเหลือให้กลับมาใช้เป็นทรัพยากรหมุนเวียนด้วยเทคโนโลยีสะอาด ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 ณ ห้องประชุมใหญ่ กพร.
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่